Mgr. Michaela Nálevková

Mgr. Michaela Nálevková
advokát

Váš úspěch, můj cíl!

Jsem si vědoma skutečnosti, že potřeby a cíle mých klientů jsou nejen rozdílné, ale také, že se v důsledku neustále se měnících okolností proměňují. Mým cílem tak není jen nalézt právní řešení Vaší situace, ale také předvídat změny
a využít je ve Váš prospěch.

O mně

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy jsem absolvovala v roce 2006. Po absolvování magisterského studia jsem pracovala jako právník Ministerstva dopravy, odbor veřejné dopravy, kde jsem se věnovala zejména správnímu řízení a legislativnímu procesu. Během rodičovské dovolené jsem vykonávala funkci přísedícího Okresního soudu v Benešově, a to jak v pracovněprávním, tak trestněprávním senátu. Od roku 2011 se věnuji advokacii, přičemž úspěšné složení advokátní zkoušky mi umožňuje vykonávat praxi jako samostatný advokát.

Sídlo mé kanceláře je v Benešově. S klienty komunikuji osobně nebo prostřednictvím moderních technologií. Osobní setkání je možné v mé kanceláři nebo v místě, které si klient sám určí.

Služby

Občanské právo

 • sepis a revize občanskoprávních smluv (kupní smlouva, darovací smlouva, nájemní smlouva, smlouva o dílo a další)
 • poradenství v oblasti věcných práv (vlastnické právo, spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví, věcná břemena)
 • správa, vymáhání a zajištění pohledávek
 • kompletní servis při převodu nemovitostí, vč. poskytování služby poskytování advokátní úschovy
 • poradenství v oblasti exekucí
 • zastupování v řízení před soudy

Obchodní právo

 • sepis a revize obchodních smluv
 • poradenství v oblasti obchodních korporací (převody obchodních podílů, sepis a změny zakladatelských dokumentů)
 • správa, zajištění a vymáhání pohledávek
 • zastupování v řízení před soudy

Rodinné právo

 • rozvod manželství
 • úprava poměrů k nezletilým dětem (výživné, svěření do péče)
 • výživné manželky/manžela, výživné rozvedené/ho manželky/manžela, výživné neprovdané matky
 • problematika společného jmění
 • zastupování v řízení před soudy

Pracovní právo

 • sepis a revize smluv a dalších pracovněprávních dokumentů
 • interní dokumenty zaměstnavatele
 • vytýkací dopisy, výpovědi
 • poradenství při vzniku, změně, zániku pracovněprávních vztahů
 • zastupování v pracovně právních sporech

Insolvenční právo

 • sepis insolvenčního návrhu
 • přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení
 • zastupování v incidenčních sporech
 • zastupování ve sporech o vyloučení věci z majetkové podstaty

Správní právo

 • veřejná doprava
 • právní agenda obcí
 • zastupování v řízení o správní žalobě

Odměna

Odměna za právní služby je stanovena vždy dohodou mezi advokátem a klientem.
Při stanovení odměny je zohledněna časová náročnost, složitost kauzy a potřeby klienta.
Odměna může být stanovena jako:

 • Časová - klient hradí advokátovi ujednanou odměnu dle počtu hodin právní pomoci strávených danou věcí.
 • Úkolová - odměna se určuje dle počtu úkonů právní služby provedených v dané věci, kdy jednotlivé úkony jsou vymezeny v § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb.
 • Paušální - klientovi jsou za paušální odměnu poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah i časovou náročnost.
 • Podílová - odvozuje se až od výsledku sporu určitým předem dohodnutým podílem mezi klientem a advokátem.

Výše uvedené způsoby výpočtu odměny lze kombinovat tak, abychom nalezli nejvhodnější řešení pro danou situaci.

Dovoluji si informovat klienty – spotřebitele, že na vztah založený smlouvou o poskytování právních služeb uzavřenou mezi advokátem a spotřebitelem se vztahuje zákon č. 534/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Dle tohoto zákona v případě, kdy nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu, může se klient obrátit na Českou advokátní komoru, která je příslušným orgánem k řešení mimosoudních sporů vzniklých mezi advokátem a klientem. Další informace naleznete na webových stránkách České advokátní komory.

Kontakt

Mgr. Michaela Nálevková, advokát

ev. č. ČAK 17158
IČ: 05417741

ID datové schránky: uy24bjb

Telefon:

731 483 455

e-mail:

nalevkova@ak-nalevkova.cz

adresa:

Vnoučkova 2008
3. patro
Benešov
256 01